Algemene voorwaarden

(1). ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze Gebruikersovereenkomst (hierna de Overeenkomst genoemd) is van toepassing op de site op https://www.datesconverter.com.
 2. Deze Overeenkomst regelt de relatie tussen de Site administratie en de Gebruiker van deze Site.
 3. De sitebeheerder behoudt zich het recht voor om clausules van deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Voortgezet gebruik van de Site door de Gebruiker betekent acceptatie van de Overeenkomst en de wijzigingen die in deze Overeenkomst zijn aangebracht.
 5. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het controleren van deze Overeenkomst op wijzigingen daarin.

(2). DEFINITIES VAN TERMEN De volgende termen worden gebruikt in deze Gebruikersovereenkomst:

 1. “Site Administration” – geautoriseerde medewerkers van het sitebeheer, die de verwerking van persoonlijke gegevens organiseren en (of) uitvoeren, en ook de doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens, de samenstelling van persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt en de acties (bewerkingen) die met persoonlijke gegevens worden uitgevoerd, bepalen.
 2. “Sitegebruiker” (hierna de Gebruiker genoemd) is een persoon die via internet toegang heeft tot de Site en de Site gebruikt.
 3. “Site-inhoud” (hierna inhoud genoemd) – beschermde resultaten van intellectuele activiteit, met inbegrip van teksten van literaire werken, hun titels, voorwoorden, annotaties, artikelen, illustraties, omslagen, muziekwerken met of zonder tekst, grafische, tekstuele, fotografische, afgeleide, samengestelde en andere werken, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, handelsmerknamen, logo’s, programma’s, databases, evenals het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uiterlijk, algemene stijl en rangschikking van deze Inhoud die deel uitmaakt van de Site en ander intellectueel eigendom dat geheel en/of afzonderlijk op de Site is opgenomen.

(3). ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het onderwerp van deze Overeenkomst is om de Gebruiker toegang te geven tot de informatie op de Site en de geleverde diensten.
 2. Deze Overeenkomst heeft betrekking op alle momenteel bestaande (feitelijk functionerende) diensten van de Site, evenals eventuele latere wijzigingen en aanvullende diensten die in de toekomst verschijnen.
 3. Toegang tot de Site wordt verleend op vrijwillige basis.
 4. Deze Overeenkomst is een openbaar aanbod. Door de Site te bezoeken, wordt de Gebruiker geacht te zijn toegetreden tot deze Overeenkomst.

(4). RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN De sitebeheerder heeft het recht om:

 1. Wijzig de regels voor het gebruik van de Site en wijzig de inhoud van deze Site. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat de nieuwe versie van de Overeenkomst op de Site wordt gepubliceerd.
 2. Beperk de toegang tot de Site in geval van schending door de Gebruiker van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De gebruiker heeft het recht:

 1. Gebruik alle diensten die beschikbaar zijn op de Site.
 2. Stel vragen met betrekking tot de services.
 3. De Site uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden en op de manier die in de Overeenkomst zijn bepaald.

De Gebruiker van de Site verbindt zich ertoe:

 1. Op verzoek van de Site Administration aanvullende informatie verstrekken die rechtstreeks verband houdt met de diensten die door deze Site worden geleverd.
 2. Neem de eigendoms- en niet-eigendomsrechten van auteurs en andere auteursrechthouders in acht bij het gebruik van de Site.
 3. Onderneem geen acties die kunnen worden beschouwd als een verstoring van de normale werking van de Site.
 4. Gebruik de Site niet voor het doel van:
 • Het uploaden van inhoud die illegaal is, schendt rechten van derden; geweld, wreedheid, haat en (of) discriminatie op raciale, nationale, religieuze en sociale gronden bevordert; valse informatie en (of) beledigingen aan het adres van specifieke personen, organisaties en autoriteiten bevat.
 • Aansporing tot het plegen van onrechtmatige daden.
 • Schending van de rechten van minderjarigen en (of) schade aan hen in welke vorm dan ook.
 • Schending van de rechten van minderheden.
 • Jezelf vertegenwoordigen voor een andere persoon of vertegenwoordiger van een organisatie en (of) gemeenschap zonder voldoende rechten, inclusief voor de werknemers van deze Site.
 • Misleidend over de eigenschappen en kenmerken van de diensten die op de Site worden geplaatst.
 • Onjuiste vergelijking van diensten, evenals de vorming van een negatieve houding ten opzichte van personen die bepaalde diensten (niet) gebruiken, of veroordeling van dergelijke personen.

Het is de gebruiker verboden om:

 1. Gebruik alle apparaten, programma’s, procedures, algoritmen en methoden, automatische apparaten of gelijkwaardige handmatige processen om toegang te krijgen tot de inhoud van deze Site, deze te verkrijgen, te kopiëren of te controleren.
 2. De goede werking van de Site verstoren.
 3. Omzeil op geen enkele manier de navigatiestructuur van de Site om informatie, documenten of materialen te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op welke manier dan ook die niet specifiek wordt geleverd door de diensten van deze Site.
 4. Ongeautoriseerde toegang tot de functies van de Site, andere systemen of netwerken met betrekking tot deze Site, evenals tot alle diensten die op de Site worden aangeboden.
 5. Het beveiligings- of verificatiesysteem op de Site of een netwerk dat aan de Site is gekoppeld, schenden.
 6. Voer een omgekeerde zoekopdracht uit, volg of probeer informatie over een andere gebruiker van de site te volgen.
 7. De Site en de Inhoud ervan te gebruiken voor elk doel dat door de wet verboden is, evenals het aanzetten tot illegale activiteiten of andere activiteiten die de rechten van de internetbron of andere personen schenden.

(5). GEBRUIK VAN DE SITE

 1. De Site en de Inhoud op de Site zijn eigendom van en worden beheerd door de Site Administration.
 2. De inhoud van de Site mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd, gereproduceerd, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, of op het wereldwijde internet worden geplaatst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site Administration.
 3. De inhoud van de Site wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en het recht op oneerlijke concurrentie.
 4. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle aanvullende bepalingen voor de levering van diensten die op de Site worden geleverd.
 5. De informatie die op de Site wordt geplaatst, mag niet worden opgevat als een wijziging van deze Overeenkomst.
 6. De Site Administration heeft het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de lijst met diensten die op de Site worden aangeboden zonder de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

(6). VERANTWOORDELIJKHEID

 1. Alle verliezen die de Gebruiker kan oplopen in het geval van een opzettelijke of roekeloze schending van een bepaling van deze Overeenkomst, evenals als gevolg van ongeoorloofde toegang tot communicatie van een andere Gebruiker, worden niet vergoed door de Site Administration.
 2. De sitebeheerder is niet verantwoordelijk voor:
 • Vertragingen of storingen in het proces van het uitvoeren van een transactie als gevolg van overmacht, evenals elk geval van storingen in telecommunicatie-, computer-, elektrische en andere gerelateerde systemen.
 • Goede werking van de Site, indien de Gebruiker niet over de nodige technische middelen beschikt voor het gebruik ervan, en ook geen verplichtingen draagt om gebruikers dergelijke middelen te bieden.

(7). SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

 1. De sitebeheerder heeft het recht om alle informatie die over de gebruiker van deze site is verzameld openbaar te maken als de openbaarmaking noodzakelijk is voor een onderzoek of klacht met betrekking tot het misbruik van de site of om een gebruiker te identificeren die de rechten van de siteadministratie of de rechten van andere sitegebruikers kan schenden of verstoren.
 2. De sitebeheerder heeft het recht om alle informatie over de Gebruiker openbaar te maken die zij nodig acht om te voldoen aan de bepalingen van de huidige wetgeving of rechterlijke beslissingen, om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te waarborgen en om rechten of veiligheid te beschermen.
 3. De Site administratie heeft het recht, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, om de toegang tot de Site te beëindigen en (of) te blokkeren als de Gebruiker deze Overeenkomst of de gebruiksvoorwaarden van de Site in andere documenten heeft geschonden, evenals in geval van beëindiging van de Site of als gevolg van een technische storing of probleem.
 4. De Site Administratie is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of derden voor beëindiging van de toegang tot de Site in geval van schending door de Gebruiker van enige bepaling van deze Overeenkomst of een ander document dat de gebruiksvoorwaarden van de Site bevat.

(8). AANVULLENDE VOORWAARDEN

 1. Het sitebeheer accepteert geen tegenaanbiedingen van de Gebruiker met betrekking tot wijzigingen in deze Gebruikersovereenkomst.
 2. Gebruikersrecensies die op de Site worden geplaatst, zijn geen vertrouwelijke informatie en kunnen zonder beperkingen door de Site Administration worden gebruikt.